• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Mirastan Feragat Sözleşmesi

   Mirastan Feragat Sözleşmesi
  
Miras Hukuku Sayfası için Tıklayınız

T.C.
YARGITAY
 1. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/9778
K. 2006/12926
T. 21.12.2006


ÖZET :     
         Davacı, miras bırakanın taşınmazı kendisinden mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olacak davalıya temlik ettiği iddiasıyla tapunun iptalini talep etmişse de, kendisinin Noterlikçe düzenlenen "Mirastan feragat sözleşmesi" yle miras hakkından feragat ettiği anlaşılmakla; davanın, sıfatı bulunmaması sebebiyle reddine karar verilmesi gerekir.

KARAR :

         Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; muris Ömer'in maliki bulunduğu 1851 ve 1852 parsel sayılı taşınmazlarını 7.10.1993 tarihli akitle davalıya satış yoluyla temlik ettiği görülmektedir.

Davacı, sözü edilen işlemlerin muris muvazaası hukuksal nedeniyle geçersiz olduğunu ileri sürerek, eldeki davayı açmıştır. Davanın dayanağı 1.4.1974 tarih 1/2 Sayılı İnançları Birleştirme Kararıdır. Söz konusu İnançları Birleştirme Kararı uyarınca dava hakkı, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılara tanınmıştır. Öyle ise, öncelikle davada davacının miras hakkının bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekir.

Davacı, 14.9.1988 tarihli olup, Gaziosmanpaşa 1. Noterliğince düzenlenen "Mirastan Feragat Sözleşmesi"ne göre miras hakkından feragat etmiştir. Feragat sözleşmesi belli bir kişi yararına yapılmamıştır. Halen de geçerliliğini korumaktadır. Bu durumda, feragatin alt soyu yararına yapıldığı kabul edilmelidir. Davacının alt soyu mevcuttur. Öyle ise, Türk Medeni Kanunu'nun 529/2. maddesi hükmüne göre, feragatin hükümden düştüğü söylenemez. Bu durumda davacının mirasçılık sıfatının, bunun neticesi olarak da davada sıfatının bulunmadığı kabul edilmelidir.

Hal böyle olunca, sıfat yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve düşüncelerle davanın kabul edilmiş olması doğru değildir. Davalının temyiz itirazları yerindedir.

SONUÇ :
      Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 21.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.    Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız 

             Antalya avukatlari


Yorumlar - Yorum Yaz