• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Mühür Bozma(Fekki) Suçu

          
Mühür Bozma (Fekki)  Suçu
    

   Ceza Hukuku Sayfası için Tıklayınız                        

 

 T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3.CEZA DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI
Esas No : 2021/16xx
Karar No : 2022/6xx
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Kaş Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 08/00/2022
NUMARASI : 2019/1xxx (E) -  2020/xxx (K)
KATILAN : KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI,
VEKİLİ : Av. SEDEF ŞİT KORKUT, Antalya Barosu
SANIK : Bxxxx Txxx, Axx ve Axxxx oğlu, 03/07/19xx Elmalı Bayındır doğumlu, Antalya, KAŞ, Baxxxxxx mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:xxxx
MÜDAFİİ : Av. YASEMİN MATARACI, Antalya Barosu
SUÇ : Mühür Bozma, (TCK 203/1)
SUÇ TARİHİ : 05/00/2017
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, (4.500 TL Adli Para Cezası)
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN : Sanık müdafii
Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine ve  istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafinin istinaf dilekçesi içeriğine göre;
İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere ve mahkemenin kabulune göre istinafa konu hükmün incelenmesinde;
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29/03/2011 gün ve 294/24 sayılı ve benzer birçok kararında  vurgulandığı üzere aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi, suçun mağdurlarının aynı olması ve suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmesi koşullarının gerçekleşmesi durumunda fail hakkında TCK'nun 43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının gerekeceği anlaşılmaktadır.
UYAP Sisteminden yapılan araştırmada;
Sanık hakkında aynı belediye sınırları içerisinde işlediği iddia edilen mühür bozma suçundan açılan kamu davasının  Kaş Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/3xx esas  sayılı dosyası kapsamında devam ettiği, yapılan incelemede yukarıda bahsedilen derdest  dosyanın suç tarihi ile  istinafa konu dosya kapsamındaki suç tarihleri yönünden bağlantı bulunduğu, bu itibarla sanık hakkında yukarıda anılan derdest  dosya ile  UYAP sisteminden araştırılarak mühür bozma suçundan açılmış ya da kesinleşen başkaca dosyaları var ise getirtilerek incelenmesi, suç tarihleri, aynı mağdura yönelik işlenip işlenmedikleri  tespitinden sonra suç tarihleri arasındaki zaman  da dikkate alınmak suretiyle  aynı suç işleme kararı altında mühür bozma suçunu işleyip işlemediği değerlendirilmesi, zincirleme suç hükümleri uygulanacak olan suçlar yönünden dosyaların birleştirilmesi, mahkumiyet halinde, kesinleşen suçlar nedeniyle zincirleme suç hükümleri uygulandığında mahsup cihetine gidilmesinde zorunluluk bulnduğu anlaşılmıştır.
İstinaf incelemesi amacıyla  gönderilen dosyalar ile ilk derece mahkemesinde görülmekte olan ve henüz hüküm verilmediğinden istinaf incelemesine gönderilmeyen dosyaların Bölge Adliye Mahkemesi'nde  birleştirilmelerinin de mümkün olmadığı, bu nedenle sanık müdafinin istinaf itirazları  yerinde görülmekle,
 CMK 280/1-(f) maddesi uyarınca başkaca yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN BOZULMASINA;
Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere Kaş Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
CMK'nun 286/1.maddesi gereğince kesin olmak üzere 30/xx/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Hakim                            Hakim                       Hakim
 Başkan xxxxx             Üye xxxxx                   Üye xxxxxx
 E-İmzalı                       E-İmzalı                    E-İmzalı

..................................................................................................................
Elektrik Mühür Bozma Suç Olmadığına Dair Ceza Genel Kurul Karar
ı

T.C.
Yargıtay
Ceza Genel Kurulu

Esas No:2015/1121
Karar No:2016/111

Yargıtay Dairesi : 21. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Asliye Ceza


Sanığın, katılan … Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesinden sonra evinde kullandığı elektrik bedelini ödememesi nedeniyle şirket görevlileri tarafından sayaca konulan mühre rağmen kaçak elektrik kullandığı olayda; mühür bozma suçunun oluşabilmesi için mühürleme yetkisinin kanunla verilmesi zorunlu olup mühürlemeyi yapan şirkete kanunla böyle bir yetki verilmediğinden mühür bozma suçunun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.
Bu itibarla, sanığın beraatine ilişkin yerel mahkeme hükmü ile bu hükmü onayan Özel Daire kararı isabetli olup, haklı nedene dayanmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.

      Çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Başkanı ve ondört Genel Kurul Üyesi; “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmesi gerektiği” düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.
SONUÇ :
Açıklanan nedenlerle,
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının
 REDDİNE,