• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Fazla Mesai Ücreti I Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı

Fazla Mesai Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı 

İş Hukuku S. İçin Tıklayınız

T.C
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
ESAS: 2011/7642 
KARAR: 2013/13314 

FAZLA MESAİ ÜCRETİ
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI
İŞÇİNİN İMZALADIĞI İBRANAME
FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI
DAVA :   
      Davacı, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette 04.12.1995-21.11.2008 tarihleri arasında insan kaynakları bölümünde sosyal hizmetler şefi olarak çalıştığını, iş akdinin işveren tarafından tazminatları ödenerek fesholunduğunu, en son brüt ücretinin 3.400.00 TL olduğunu, işyerinde hafta içi sabah saat 08.00'den akşam saat 19.00- 21.00'e kadar, hafta sonları ise Cumartesi günleri sabah saat 08.00'den öğleden sonra saat 15.00- 16.00’ a kadar, işin yoğunluğuna göre daha geç saatlere kadar çalışması olduğunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü’nün 05.08.2009 tarihli raporunda davacının hafta içinde 08.00- 19.00 veya 08.00- 21.00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri de çalıştığının tespit edildiğini, davacının Dini bayramlar dışındaki Resmi tatil ve Milli bayramlarda da çalıştığını, ücretlerinin kendisine ödenmediğini iddia ederek 12.950.00 TL fazla mesai ücreti alacağı ile 588.00 TL bayram- genel tatil ücreti alacağının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
B) Davalı Cevabının Özeti:
         Davalı vekili özetle, davacının hizmet akdinin sonlanması üzerine hak ettiği tazminat ile diğer haklarının ödendiğini, davacının imzaladığı ibraname ile işvereni ibra ettiğini, işyerinde üst düzey yönetici olarak çalışan davacının ücreti içinde yapacağı fazla mesailerin kararlaştırıldığını ve ayrıca istenilen alacakların zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
         Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
         Kararı, davalı temyiz etmiştir 
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. 
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır. 
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir. 
Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir. 
İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, 270 saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir. 
Günlük çalışma süresinin onbir saati aşamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağı, zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının söz konusu olacağı kabul edilmelidir. 
Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez (İş Kanunu, Md. 69/3). Bu durum günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden, haftalık kırkbeş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedibuçuk saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin kararları da bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/40862 E, 2009/17766 K). 
Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanununun 41 inci maddesindeki, fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir (Yargıtay 9.HD. 18.11.2008 gün 2007/32717 E, 2008/31210 K.). 
Fazla çalışmanın belirlenmesinde, 4857 sayılı Yasanın 68 inci maddesi uyarınca ara dinlenme sürelerinin de dikkate alınması gerekir. 
Somut olayda; Mahkemece, davacı işçinin fazla çalışma ücretleri bilirkişi raporuna göre kabul edilmişse de, bilirkişi raporundan davacı işçinin günlük çalışmasının kaç saat olduğu, buna bağlı olaraka haftalık çalışmasının kaç saat olup ne kadarının fazla çalışma olduğu, fazla çalışma hesabı sırasında ara dinlenme süresinin ne kadar düşüldüğü , sonuç olarak fazla çalışma süresinin ve ücretinin nasıl belirlendiği denetlenememektedir.
Bu nedenle dosyadaki bilgi ve belgeler değerlendirilerek, davacı işçinin günlük çalışma süresi ara dinlenme süreleri düşülerek belirlenip buna bağlı olarak haftalık çalışma süresi tespit edilip sonucuna göre fazla çalışmanın belirlenmesi gerekirken, denetime elverişli olmayan rapora dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 
F) Sonuç:
 Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA,peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02/05/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Etiket:Fazla Mesai Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı Davası Avukatı Antalya


   Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız.


 Antalya Avukatı        Antalya Avukat

Yorumlar - Yorum Yaz