• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

>>>İŞ VE İŞÇİ ALACAĞI DAVASI

 İş ve İşçi Alacağı Davası 
       (Kararda yer alan taraflara ait kişisel bilgiler gizlenmiştir.)
           
(İşçi Alacağı Davası Örnek Bilirkişi  Raporu İçin
Tıklayınız.)

 (
 İş Hukuku Sayfası için Tıklayınız.  )
    

 T.C
 ANTALYA
...İŞ MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO    : 2014/..
KARAR NO: 2015/...                 
HAKİM        : ...
KATİP          :...
DAVACI       : Xxxxx  Xxxxx
                Altınkum Mah.,...Sokak S
            ...Apt. No:/.  Konyaaltı/ANTALYA

VEKİLİ       : Av. YASEMİN MATARACI 
                Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulv.
                
Taburlar Sitesi, A-Blok,
                Bina No:28 K:8 D:17 
     
                       
Konyaaltı/ANTALYA
DAVALI      :…
VEKİLİ        : Av.
DAVA           : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ   : 00/00/2014
KARAR TARİHİ: 07/00/2015
KARAR YAZILIŞ TARİHİ: 27.00.2015
   Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
TALEP :Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalıya ait işyerinde 01.00.2011 tarihinde garson olarak çalışmaya başladığını, son ücretinin 1200 TL olduğunu, sözleşmesinin 18.00.2013 tarihinde davalı tarafından haksız feshedildiğini, beyanla fazlaya ilşikin hakları saklı tutularak Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Fazla Mesai Ücret Alacağı ile Yıllık Ücretli İzin Alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili 16.00.2015 harç tahsil tarihli dilekçe ile dava miktarını artırmıştır.

CEVAP:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davacının 13.00.2013 tarihinde işe gelmediğini ve devamında da işe gelmemesi üzerine 19.00.2013 tarihinde devamsızlığına ilişkin tutanak tutulduğunu, 02.00.2013 tarihli ihtarname ile davacıya işten çıkartılmadığının bildirildiğini, yıllık izin hakkı bulunmadığını, 2012 yılına ait yıllık izin ücretinin de 02.12.2013 tarihinde ödendiğini, işyerinde vardiya halinde çalışıldığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.

DELİLLER :
1- Sgk kayıtları,
2- Müzekkere cevapları,
3- Tanık anlatımları,
4- Bilirkişi raporu,
5- Tüm dosya kapsamı,


DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Dava, iş sözleşmesinin haksız feshi nedenine dayalı kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti İle izin ücreti isteklerinden ibarettir. Ön inceleme duruşmasında uyuşmazlık konuları bu şekilde belirlenmiş olup daha sonra dava konuları içine UBGT ücreti alacağı da katılmaya çalışılmış ise de bu alacak kalemi yönünden usulüne uygun açılmış dava olmadığından değerlendirme dışı tutulmuştur. Şüphesiz davacı tarafın taleplerinde ısrarcı olması halinde bu alacak kalemi yönüyle ayrı bir dava açma hakkı mevcuttur. Davanın dayanağını 4857 Sayılı İş Kanunu ile bu Kanunun 120.maddesi gereğince 1475 Sayılı Yasanın yürürlükteki 14.maddesi hükümleri oluşturmaktadır.

Çalışma ilişkisi dosya kapsamı ile sabittir.

İş Sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona erdirildiğini işveren her türlü delil ile ücret ve ücret niteliğindeki alacakların ödendiğini yazılı belge ile kanıtlayabilir yine yılık iznin kullandırıldığı yada karşılığının ödendiğini işveren yıllık izin defteri veya eşdeğer belgeler ile kanıtlamalıdır. İşverenlikçe iş sözleşmesinin devamsızlık savunmasında bulunulmuş ise de buna dayalı olarak yapılmış bir fesih olmadığı gibi dosya kapsamı, tanık beyanları, davacının İş- Kur'a başvurusu ve buraca yapılan genel tespitler karşısında itibar edilmemiştir. Öte yandan ödenmemiş ücret alacağı bulunan bu nedenle iş sözleşmesini haklı fesih imkanı olan işçinin tazminatlarını bertaraf edecek şekilde devamsızlık yapması hayatın olağan akışıylada örtüşmemektedir. Yıllık izin ücretinin davadan önce ödendiği anlaşılmıştır. Açıklanan bu duruma göre davadan önce ödendiği anlaşılan yıllık izin dışında işverenlikçe bu konulardaki ispat külfeti yerine getirilmemiştir. İspat külfeti altındaki davacı fazla çalışma yaptığını tanık beyanları, dosya kapsamı ve işin niteliğine nazaran kanıtlamıştır. Davacı BÇM başvurusunda haftada 9 saat fazla mesai yaptığını iddia etmiştir, bu iddia kendisini bağlar. Bu nedenle fazla çalışma ücreti hesabı haftalık 9 saat üzerinden yapılmalıdır. 18 saat üzerinden hesaplama yapan bilirkişi raporu bu yönüyle doğru olmamıştır. Hesaplama 9 saat üzerinden yapıldığında brüt 10367,77 TL fazla çalışma ücreti olur. (raporda yazılanın yarısı) %30 hakkaniyet indirimi sonrasında 7257,43 TL fazla çalışma ücreti bulunmuştur.
Bu nedenlerle fazla çalışma ücreti hesabı dışında oluşan ve dosya içeriğine Uygun mahkememizce benimsenen, hüküm vermeye elverişli rapor doğrultusunda aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

KARAR:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
A)Davanın izin isteği yönünden reddine,
B)Diğer alacak kalemleri yönünden kısmen kabulü ile,
1- 3937,40.TL net kıdem tazminatının talep gibi 01/12/2013 tarihinden itibaren en yüksek avans faiz oranını geçmemek üzere en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2-1975,22 .TL net ihbar tazminatının 1800 TL sinin dava tarihinden kalan kısmının ıslah tarihinden itibarenen yüksek avans faiz oranını geçmemek üzere yasal faizi ile birlikte
davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
3- 7257,43.TL brüt fazla çalışma ücretinin temerrüt tarihi olan 09/10/2013 tarihinden
itibaren en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Fazlaya ilişkin talebin reddine,
5- Alınması gereken 899,64 TL harçtan peşin alınan 455,05 TL harcın mahsubu ile, eksik olan 444,59 TL davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, davacı tarafından yatırılan 455,05 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden .... TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,
7- Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden .... TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine,
8- Davacı tarafından yapılan 68 TL tebligat, 39,25 TL müzekkere, 30 TL tanık ücreti, 300 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 437,25 TL yargılama giderinin kabul ve ret oranında paylaştırılarak 255,60 TL sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,
9- Davalı tarafından yapılan 18 TL tebligat, 30 TL tanık ücreti olmak üzere toplam 48 TL yargılama giderinin kabul ve ret oranında paylaştırılarak 19,90 TL sinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kalan kısmının davalı üzerinde bırakılmasına, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine, Dair ; davacı vekili ile davalı asil ve davalı asil vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 8 günlük süre içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
07/00/2015
      Katip                                     Hakim 

               Antalya İş Davası Avukatı. Antalya İşçi Alacağı Davası Avukatı. Antalya İş ve İşçi Hakları Davası Avukatı.


   Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız


     

Yorumlar - Yorum Yaz