• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Fazla Mesai ,Hafta Tatili, Yıllık İzin Ücreti Alacağı

Fazla Mesai, Hafta Tatili,  Yıllık İzin Ücreti Alacağı  


 
( İş ve Sosoyal Güvenlik hukuku sayfası için Tıklayınız)T.C
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
Esas: 2012/10686
Karar: 2013/741  

      Davacı, Kıdem, İhbar Tazminatı, Ücret, Asgari Geçim İndirimi, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Mesai Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacaklarının Ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
   Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

1-Dava, davacının ödenmeyen aylık ücret, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili ücretleri ile asgari geçim indirimi alacaklarının davalıdan tahsili istemine ilişkindir.
Davalı davacı ile anlaşma sağlanarak iş sözleşmesinin sonlandırıldığı, ödeme yapıldığı, fazla mesai yapılmadığı ve yaz aylarında mesire bölgelerinde pazar günleri kamyon geçişlerinin yasak kararı bulunduğu, izinlerini kullandığı ileri sürülerek bir alacağı bulunmadığından davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece asgari geçim indirimi alacağının reddine diğer alacak istemlerinin ise kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
 
2-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır.

Somut olayda davacının bir kısım yıllık izinlerinin ücretini aldığına dair hesap pusulalarında ve bir kısım izin belgelerinde (2006, 2007, 2008) izinlerini kullandığına dair imzasının bulunması karşısında mahkemece imzaların davacıya ait olup olmadığı belirlendikten sonra davacının imzasını içeren belgelerdeki ücretini aldığı veya kullandığı izinler düşüldükten sonra varsa kalan yıllık izin alacağının belirlenmesi için bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

3-Davacı kamyon şoförü olarak A... mevkiindeki kum ocaklarından aldığı kumları K...'daki beton santrallerine taşıdığı çalışmanın geçtiği güzergâhın mesire alanı olduğu iddiasına göre... Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının 01.06.2006 tarihli kararında da mesire ve sayfiye yer trafiğinin başlaması nedeniyle Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında yoğun trafik olduğundan hafta sonlarında kamyon trafiğinin bu yerlerde yasaklandığı belirtilerek bu dönemden sonra hafta tatil çalışmasının mümkün olmayacağı davalı tarafından ileri sürülmüştür. Bu durumda öncelikle davacının kum taşıdığı güzergâhın hafta sonu kamyon trafiğine yasaklanan güzergahlardan olup olmadığının, bu kararın hangi yıllar için geçerli olduğu kararı veren belediyeden sorularak alınacak cevaba göre davacının hafta tatil alacağının değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile karar verilmesi bozma nedenidir.
 
SONUÇ:
 Temyiz olunan mahkeme kararının yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.


      Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize
   antalyaavukatlar           antalyaavukatlar.png

Yorumlar - Yorum Yaz