• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Haksız İşgal Nedenli Men'i Müdahale ve Kal

 Haksız İşgal Nedenli Men'i Müdahale ve Kal Davası
Örnek Mahkeme Kararı


 (Kararda yer alan taraflara ait kişisel bilgiler gizlenmiştir)

      Gayrimenkul sayfası için Tıklayınız

T.C
ANTALYA
. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                                                                      TÜRK MİLLETİ  ADINA

                                                                       GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO           : 2013/...
KARAR NO        : 2013/...
HAKİM :
KATİP   : 
DAVACI  : OSMAN K..... -Baraj Mah.5.../. Sk 1. 07320 Merkez/ ANTALYA
VEKİLİ  : Av. YASEMİN MATARACI-Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulv.Taburlar Sit. A Blok No:60 K:8 D:17  Konyaaltı/ ANTALYA
DAVALI     :  ...Kepez/ ANTALYA
VEKİLİ      : Av...Muratpaşa/ ANTALYA
DAVA         : Haksız İşgal Nedenli Men'i Müdahale ve Kal
DAVA TARİHİ     : ...
KARAR TARİHİ  :... 
KARARIN YAZIM TARİHİ : ...
Mahkememizde görülmekte bulunan Haksız İşgal Nedenli davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
 Davacı vekili 0x/01/2011 tarihli dava dilekçesinde özetle; dava konusu Antalya ili Kepez ilçesi Sütçüler mahallesi 22X parsel sayılı taşınmazda müvekkilinin 20/496 hissesi bulunduğunu, davalının da taşınmazda aynı hisse oranına sahip olduğu halde müvekkilinin kullanımında olan taşınmazın 192,50 m2'lik kısmına biçimsiz bir camekan inşa ettiğini, davalının müvekkilinin payına haksız şekilde müdahalede bulunduğunu ileri sürerek, davalının haksız müdahalesinin tespitine, kullanma ve yararlanma biçiminin taşınmazın yer itibariyle bölünerek tarafların payı oranında belirlenmesine ve davalının yapmış olduğu camekanın kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
 Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu 22X parsel sayılı taşınmazın 1980 yıllarında satın alınarak müşterek paydaşlar arasında rızai ve fiili taksim krokisine göre kullanılmaya başlandığını, müvekkilinin satın aldığı taşınmazına seralar ve ev yaptırdığını ve fiili taksim krokisinde kendisine teslim edildiği haliyle kullanımını sürdürdüğünü, her müşterek paydaşın fiili taksim ve krokide gösterilen taksim durumuna göre yerini kullandığını, uzun süreli eylemli bir kullanım biçimi oluştuğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Dava, çaplı taşınmazda paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi, kal ve kullanım durumunun belirlenmesi istemine ilişkindir.
Mahkememizce davanın reddine ilişkin verilen karar Yargıtay 1. HD'ye ait 2012/13345 Esas-2013/1627 Karar sayılı ilamı ile çekişmeli 22X sayılı parselin davanın tarafları ve dava dışı kişiler adına kayıtlı olduğu çekişmeli taşınmaza fiili kullanım biçiminin oluştuğu, tarafların ve mahkemenin kabulünde olduğunu, bu nedenle taraflara özgülenen bölümlerin saptanması ve davacının kullanımına bırakılan yere davalının bir müdahalesinin olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekirken mahkemece bu yönler göz ardı edilerek davanın reddine karar verilmesi yerinde bulunmadığından bozulmuş, ve mahkememizce bozma ilamı yerinde görüldüğünden uyulmuş ve bozma ilamı doğrultusunda yargılamaya devam olunmuştur.
Yapılan yargılama ve inceleme sonucunda; iddia, savunma, keşif, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinden;
Fen bilirkişisi MEVLÜT ÇETİN tarafından hazırlanan .0/01/2012 tarihli EK RAPORDA, dosya arasına sunulan ve 7 nolu parsel malikleri arasında yapılan paylaşım krokisine göre 7 nolu parselin 8 nolu parsele A=137 M2, 8 nolu parselin 9 nolu parsele B=318 M2, 9 nolu parselin 10 nolu parsele C=76 M2 tecavüzde bulunduğunu, tecavüzlü alanların krokide sarı boyalı olarak gösterildiğini, 8 nolu parselin davalı A.. A...., 9 nolu parselin davacı O.... K.....'a ait olduğunu, tüm parsellerde kullanım durumuna göre kaymalar mevcut olduğunu, paylaşım krokisine göre davacı O.... K.....'ın parseline B harfi ile gösterilen ve sarı boyalı alanda 318 M2'lik davalının tecavuzünün bulunduğu belirlenmiştir.
Bilirkişi heyeti Atilla Arıcı ve Hüsnü Çınar Aybak tarafından hazırlanan 1./0./2013 tarihli ek raporda;  tecavüz edilen 318 M2 'lik alanın dava tarihi itibariyle değerinin 24.508,08 TL olduğu belirlenmiş, yine aynı bilirkişiler tarafından hazırlanan 24/01/2012 tarihli raporda ise davacının tasarrufunda bulunan yere tecavüz edilen seranın yıkım maliyetinin 3.540,50 TL olduğu tespit edilmiştir. Yargıtay 1 HD'ye ait 2012/13345 Esas-2013/1627 Karar sayılı bozma ilamında da belirtildiği üzere taraflar arasında ve dava dışı tüm paydaşlar arasında tarafları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi yapılmıştır. Ancak tarafları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi yapıldığı halde zeminde davalının harici taksim sözleşmesine riayet etmeyerek paylaşım krokisinde belirtilen yer haricinde davacıya ait taşınmaza 318 M2'lik tecavüzde bulunduğu fen bilrkişisi tarafından hazırlanan raporda tespit edilmiştir. Bu nedenle tüm tarafları bağlayan harici taksim sözleşmesine aykırı şekilde  davalı davacının yerine müdahalede bulunduğundan müdahalede bulunduğu kısımdan müdahalesinin men'i ile üzerinde bulunan seranın kaline ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

   H Ü K Ü M : Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
      1- Davacı tarafından açılan davanın KABULÜNE;
Antalya ili Kepez ilçesi Sütçüler mah. Kızılhark mevkiinde kain 22X parsel sayılı taşınmaza kadastro bilirkişisi Mevlüt Çetin tarafından hazırlanan X0/01/2012 tarihli ek bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen ve sarı boyalı olarak gösterilen 318 m2.lik kısma davalı tarafından yapılan MÜDAHALESİNİN MEN'İNE ve bu kısım üzerinde bulunan davalıya ait cam seranın KAL'ine,
2-Kadastro bilirkişisi Mevlüt Çetin tarafından hazırlanan X0/01/2012 tarihli ek raporda gösterilen mavi çizgilerle gösterilen sınırların paylaşım krokisi sınırları olarak TESPİTİNE,
3 -Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 1.674,15 TL.karar ve ilam harcının peşin alınan 133,65 TL.harç, ıslah ile alınan 52,60 TL.harç ile tamamlanarak alınan 420,00 TL.harcın mahsubu ile bakiye 1067,90  TL harcın davalıdan tahsiline, kullanılmayan gider avansının davacıya iadesine,
4-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince takdir olunan ... TL.vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan 154,95 TL.harç, 52,60 TL.ıslah harcı, 420,00 TL.tamamlama harcı, 63,00 TL.davetiye, 28,50 TL.müzekkere, 879,20 TL.keşif ve bilirkişi giderinden ibaret toplam 1.598,25 TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair, davacı ile vekili ve davalı ile vekilinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.1./1./2013
 

           Katip                Hakim


Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız

 


  Antalya Avukatı       Antalya Avukatı

Yorumlar - Yorum Yaz