• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

15 Yıl ve 3600 Prim Günü Olan Kıdem Tazminatı Alabilir. Başka İş Yerinde Çalışabilir.

15 yıl ve 3600 Prim Günü Olan Kıdem Tazminatı Alabilir. Başka İş Yerinde Çalışabilir.

(İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku S. İçin Tıklayınız


  Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Almak

      15 yıl 3.600 günle "Kıdem Tazminatı", emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları doldurmak anlamına gelmektedir. Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran işçi yaş şartını çalışmadan bekleyebilir ve bu nedenle işinden ayrıldığında "Kıdem Tazminatı" alabilir.

SGK’dan Yazı Alınacak

      Ancak bu durum bütün işçiler için 15 yıl, 3.600 günle söz konusu olmayabilir. 15 yıl 3.600 gün şartı 8.9.1999 öncesinde ilk kez sigortalı olanlar için geçerlidir. Örneğin, 1 Ocak 2000 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir işçinin yaş dışındaki şartları tamamlaması nedeniyle kıdem tazminatı alabilmesi için 4.500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartlarını tamamlaması gerekmektedir. Yani 15 yıl 3.600 gün herkes için geçerli bir şart değildir. 8.9.1999 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar sigortalı oldukları tarihe göre farklı şartlara tabidirler.

     İlk kez sigortalı olunan tarihe göre değişen emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran işçiler, bu durumlarını tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK il veya ilçe müdürlüklerinden alıp işverene verdikleri takdirde kıdem tazminatlarını alabilirler. SGK gerekli kontrolleri yaparak kişinin emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış olması halinde çalışana “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı vermektedir.

  İşverenin bu yazıyı kabul etmemesi veya kıdem tazminatı ödememesi mümkün değildir. İşverenin bu yazıya rağmen tazminat ödememesi halinde işçi mahkemeye başvurarak kıdem tazminatını talep edebilir. Ancak bu yazının SGK’dan alınmış olması çok önemlidir. İşçi bu yazı olmadan işverenden kıdem tazminatı talep ederse işveren yazıyı görmeden ödeme yapmayabilir.

   İşçi, emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış olması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmışsa tazminatını son işvereninden alır. Son işverenine bağlı olarak yalnızca 1 yıl çalışmış işçi 1 yılın karşılığı olarak 1 brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alabilir.15 yıl ve 3600 gün sayısının aynı işyerinde tamamlanması gerekmiyor. Bu süreler farklı işyerlerinde tamamlanabilir.

Örneğin;

  A'nın İlk işe giriş tarihi 08.09.1990 ve belirli aralıklarla sigortalı olarak farklı işyerlerinden çalışma bildirimleri ile Toplamda da 4000 gün sigorta bildirimi olduğunu varsayalım. 20 Ağustos 2014 tarihi itibarı ile yaklaşık 6 yıldır ise A şirketinden sigortalı bildirimi olduğu yönünde bir hesaplama yaparsak;

 A'nın ilk işe giriş tarihi olarak 08.09.1990 ve Kanunun aradığı 15 yıl 3600 gün prim ödeme gün sayısını fazlası ile doldurmuş olacaktır. Burada önemle hatırlatmak isteriz ki A'nın 15 yılın kıdem tazminatını değil, Kanunun aradığı şartları doldurduğu A şirketindeki 6 yıllık çalışması karşılığındaki kıdem tazminatını hak etmektedir.
  T.C

  ELMALI 

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)  

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  GEREKÇELİ KARAR
          

 ESAS NO    :2015/

KARAR NO :2016/

HAKİM        :…

KATİP          :…

 DAVACI      :O…  Ş….  –ANTALYA 

VEKİLİ    :Av. YASEMİN MATARACI

Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulv. Taburlar Sitesi

A Blok Bina No:28 K:8 D:17

 Konyaaltı/ ANTALYA

 DAVALI        :… …  - ANTALYA

VEKİLİ          :Av…   -ANTALYA

DAVA    :Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

 DAVA TARİHİ        :05/00/2015

KARAR TARİHİ      :22/00/2016

GEREKÇELİ KARAR TARİHİ:00/00/2016 

Mahkememizde görülmekte bulunan davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile özetle; müvekkili O… Ş…. 'in davalı … … Bünyesinde 0000000000 sigorta sicil numarası ile aylık 2.491,00 TL ücretle çalışmış bulunduğunu, 1475 sayılı iş kanunun 14. maddesinin 1- f eklenen 5. bentte yer alan 15 yıllık sigortalılık + 3.600 gün prim ödeme şartlarını sağlamış olduğundan 00/08/2014 tarihli dilekçe ile iş akdinin sonlandırıldığını, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ... - ... - 00/00/2014 tarihli yazısı ile de müvekkilinin 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresinin dolduğunu ve müvekkilinin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 5. bendi gereğince müvekkilinin iş yerinden ayrılarak yazılı yola başvurması halinde kıdem tazminatı yazısının verileceği hususunun belirtildiğini, muhatap tarafından müvekkilinin 2014 yılına istinaden ödenmeyen iki aylık 4.613,13 TL ücreti, yıllık izin ücreti, 52 yevmiye tutarındaki 3 ayda bir verilen ikramiyesi ve bayramlık ikramiyeleri ödenmeyerek müvekkilin iş kanunundan kaynaklanan sair alacakları ödenmediğini, davalı …  taraflarınca Türkiye iş Kurumu Antalya Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğüne taraflarınca bu konuda bildirimde bulunulduğunu, iş kur tarafından yapılan tespite göre de …  tarafından müvekkilinin kıdem tazminatının 2014 yılı Haziran ve Temmuz ayı ücretleri ile ödenmeyen ikramiyelerinin kullandırılmayan yıllık izin ücretlerinin ödenmesi gerektiği, Antalya 11. Noterliğinin 09/00/2015 tarih ve 26…  yevmiye sayılı ihtarnamesi ile müvekkilinin 1475 sayılı iş kanunun 14/1 hükmü uyarınca işten ayrılarak iş kanunundan kaynaklanan sair haklarını talep ettikleri hususu davalı …  bildirilmiş olduğunu, iş bu ihtarnamenin 14/…/2014 tarihinde davalıya usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesine rağmen müvekkilinin haklarını müvekkiline ödenmediğini, tüm bu sebeplerle iş bu davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili mahkememize verdiği cevap dilekçesi ile özetle; davacının haksız yere işten çıkartıldığını, kendisine kıdem tazminatı bir kısım ücret ve ikramiye alacaklarının ödenmediğini iddia ederek söz konusu kalemleri davalının müvekkilinden talep ettiğini, davacının açmış olduğu davasında haksız ve kötü niyetli olduğunu, davacının müvekkilinden herhangi bir alacağının bulunmadığını, davacı hakkında izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmeme sebebiyle 31/00/2014 - 00/08/2014 - 02/00/2014 - 00/08/2014 - 05/00/2014 - 06/00/2014 tarihli tutanaklar tutulduğunu, 4857 sayılı İş Kanunun 25. maddesinin g bendi gereğince iş akdinin feshedildiğini, davacının iş göremezlik belgesi olduğu iddiasında bulunduğunu, davacının bu belgesinin kabul görse dahi 4 gün daha üst üste beyansız ve mazeretsiz olarak gelmediğini ve hakkında tutanak tutulduğunu, iş akdinin feshedildiğine dair 1... sayı ve 07/00/2014 tarihli yazı, 26/00/2014 tarihinde davacıya tebliğ edildiğini, İş Kanunu'na göre kıdem tazminat talep etmenin koşullarının açık olduğunu, davacının izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmemiş olduğunu, müvekkilinden kıdem tazminatı talep edemeyeceğini ayrıca müvekkili tarafından davacıya ödenmemiş ücret ve ikramiye ve yıllık ücretli izin vs. bulunmadığını, tüm bu sebeplerle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce davalı kurumdan davacının işyeri özlük dosyası celp edilerek incelemesi yapılmıştır.

Mahkememizce davacının SGK'dan ve İŞKUR’dan hizmet dökümüne ilişkin kayıtlar celp edilerek incelemeleri yapılmıştır.

Mahkememizce dosya Antalya Nöb İş Mahkemesine gönderilmiş, bilirkişi raporunu dosyaya ibraz etmiştir.

Davacı vekilinin 08/07/2016 hâkim havale tarihli ıslah dilekçesi sunduğu ve bilirkişi raporuna göre ıslah harcını yatırdığı anlaşıldı.

Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe; Mahkememizde açılan davanın İş Kanunu'ndan kaynaklanan işçi alacaklarına ilişkin dava olduğu, davacının davalı bünyesindeki 06/00/2002-00/08/2014 tarihleri arasında toplamda 12 yıl 4 ay 28 gün hizmetinin olduğu, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 24/00/2014 tarihli tutanağına göre iş akdinin önce davacı işçi tarafından 00/08/2014 tarihinde feshedildiği, bu sebeple işverenin daha sonra yaptığı feshin geçersiz olduğu, 4447 sayılı yasanın 45. maddesi ile 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendine göre işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkanının tanındığını, fesih tarihi itibariyle işçinin en az 15 yıl sigortalılığı ve 3600 günü aşkın prim ödemesinin bulunması halinde kıdem tazminatına hak kazanmasının mümkün olduğu, davacı işçinin iş akdini kıdem tazminatın gerektirir şekilde 00/08/2014 tarihinde sona erdiği, buna göre davacının 36.453,68 TL kıdem tazminatı alacağının olduğu,  davacı işçinin Haziran 2014'den 1.916,35 TL Temmuz 2014'den 1.591,05 TL olmak üzere toplam 3.507,40 TL ücret alacağı bulunduğunu bildirdiği, ücretin ödendiğini ispat yükünün işverene ait olduğu, davacı işçinin 2014 yılına istinaden ödenmediğini iddia ettiği 4.613,13TL ücret alacağının ödendiğine dair dosyada bir delilin bulunmadığından davacının 4.613,13 TL ücret alacağının olduğu, davacıya üç ayda bir 13 yevmiye ikramiye ödemesi yapıldığı anlaşılmakla 2.600,00 TL ikramiye alacağının bulunduğu, davacının 87 gün izin hakkının mevcut olduğu ancak davalı tarafından izin kayıtlarının sağlıklı tutulmadığından davacıya ödemenin yapılmadığı, davacının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Makamına başvuru dilekçesinde ve Antalya 11. Noterliğinin 29/00/2014 tarih …  yevmiye numaralı ihtarnamesinde 74 günlük kullanmadığı yıllık izin ücretini talep ettiği buna göre davacının 74 günlük izin ücretinin 4.394,68 TL olduğu belirlenmekle davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜ İLE,

1-36.453,68 TL kıdem tazminatının fesih tarihi olan 00/08/2014 tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-4.613,13 TL ücret alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-2.600,00 TL ikramiye alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-6.147,18 TL yıllık izin ücreti alacağının 500,00 TL'sinin dava tarihinden arta kalan kısmının ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

5-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 3.402,79 TL harçtan peşin olarak yatırılan 754,26 TL ile tamamlama harcı olarak yatırılan 97,00 TL'nin mahsubu ile eksik 2.551,53 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan 786,06 TL ilk masraf, 97,00 TL ıslah masrafı,  30,00 TL tebligat masrafı, 10,00 TL müzekkere masrafı, 346,60 TL TL talimat ve bilirkişi masrafı olmak üzere toplam 1.269,66 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

8-Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T'ye göre hesap edilen …  TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Taraflar tarafından yatırılan gider avansından kalan kısmın karar kesinleştiğinde talep halinde taraflara iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı yapılan açık yargılama sonucunda kararın tefhiminden itibaren 8 gün içinde Yargıtay'a temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.00/00/2016

 Katip                 Hakim


EtikeAntalya İhbar ve Kıdem Tazminatı Davası Avukatı


   Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız


     antalyaavukatlar         antalyaavukatlar


Yorumlar - Yorum Yaz