• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Takograf (Takometre) Kayıtlarının Delil Niteliği

        Takograf (Takometre) Kayıtlarının Delil Niteliği 


T.C.
YARGITAY
7.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/1928
Karar: 2014/10131
Karar Tarihi: 08.05.2014

 
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ YAPTIĞI İŞİN NİTELİĞİNE VE DOSYADAN ÇÖZÜMÜ YAPTIRILAN TAKOMETRE KAYITLARINA GÖRE HAFTALIK DOKUZ SAAT FAZLA MESAİ YAPTIĞI BELİRLENDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET:
      Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları ve otobüs şoförü olan davacı yönünden takograf kayıtları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların tanık beyanları ile sonuca gidilmelidir. Davacının yaptığı işin niteliğine ve dosyadan çözümü yaptırılan takometre kayıtlarına göre haftalık dokuz saat fazla mesai yaptığı belirlendiği halde mahkemece davalı tanık beyanları esas alınarak haftalık üç saat fazla mesai yapıldığı üzerinden hesaplanan fazla çalışma ücretine hükmedilmesi doğru değildir. Şu durumda, mahkemece davacının haftalık dokuz saat fazla çalışma yaptığı gözetilerek fazla mesai ücretinin hesaplattırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

(4857 S. K. m. 41)

DAVA: 
      Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:


KARAR:
 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
2-Davacı, otobüs şoförü olup 15.5.2000 tarihinden itibaren davalı yanında çalıştığını, sigorta girişinin 16.5.2002 tarihinde yapıldığını, iş aktinin emeklilik nedeniyle 28.1.2011 tarihinde son bulduğunu bildirerek fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücret ile fark kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin ödetilmesini istemiştir.
Davalı iş aktinin emeklilik nedeniyle sona erdiğini ve kıdem tazminatı ödendiğini, otobüslerde ikişer şoförün görev yaptığını, kaptan şoförlerin çalışmalarının takometrelere kaydedildiğini bildirerek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının 16.5.2002-28.1.2011 tarihleri arasında davalı iş yerinde çalıştığı, iş aktinin emeklilik nedeniyle feshedildiği, eksik ödenen kıdem tazminatı ile davalı tanık beyanlarına göre hesaplanan haftalık 3 saat fazla mesai ücreti ile ulusal bayram genel tatil ücreti istemlerinin kısmen kabulüne, yıllık izin ücreti isteminin reddine karar verilmiştir.
Fazla çalışma süresi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları ve otobüs şoförü olan davacı yönünden takograf kayıtları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların tanık beyanları ile sonuca gidilmelidir. Davacının yaptığı işin niteliğine ve dosyadan çözümü yaptırılan takometre kayıtlarına göre haftalık 9 saat fazla mesai yaptığı belirlendiği halde mahkemece davalı tanık beyanları esas alınarak haftalık 3 saat fazla mesai yapıldığı üzerinden hesaplanan fazla çalışma ücretine hükmedilmesi doğru değildir. Şu durumda, mahkemece davacının haftalık 9 saat fazla çalışma yaptığı gözetilerek fazla mesai ücretinin hesaplattırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Anılan husus gözetilmeksizin verilen karar hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: 
      Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcın istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcın davalıya yükletilmesine, 08.05.2014 günü oybirliği ile, karar verildi.
................................................................................................................

T.C. YARGITAY

22.Hukuk Dairesi
Esas: 2013/10287
Karar: 2014/10219
Karar Tarihi: 29.04.2014


İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN TAKOGRAF KAYITLARI - MAKİNE MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİYE TAKOGRAF KAYITLARININ İNCELETTİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET:
   Şoför olan davacının çalışma saatlerine ilişkin takograf kayıtları dosya kapsamına sunulmuştur. Özellikle, takograf kayıtlarının incelendiği başkomiser bilirkişi raporu denetime elverişli olmadığı gibi hükme esas alınabilecek nitelikte de değildir. Yapılacak iş, takograf kayıtlarının makine mühendisi bilirkişi tarafından incelenerek, denetime elverişli şekilde davacının çalıştığı gün ve saatlerin tesbiti ile sadece takograf kayıtları esas alınarak fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacaklarının belirlenmesi gerekir.

(4857 S. K. m. 41, 46, 47)

DAVA:
   Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ücret, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 29.04.2014 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına vekili ile karşı taraf adına da vekili geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR:
      Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin, ulusal bayram ile genel tatil ve hafta tatili ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: Kararı davalı temyiz etmiştir.

Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin hesabı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışma yaptığını, genel tatiller ile hafta tatillerinde çalıştığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışma ile genel tatiller ve hafta tatillerinde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.

Somut olayda, şoför olan davacının çalışma saatlerine ilişkin takograf kayıtları dosya kapsamına sunulmuştur. Mahkemece, öncelikle takograf kayıtları Başkomiser bilirkişiye incelettirilerek ve daha sonra da anılan kayıtların dökümüne ve şahit beyanlarına göre fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili alacaklarının belirlendiği bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulmuş ise de yapılan araştırma eksik ve hüküm kurmaya yeterli değildir. Özellikle, takograf kayıtlarının incelendiği başkomiser bilirkişi raporu denetime elverişli olmadığı gibi hükme esas alınabilecek nitelikte de değildir. Yapılacak iş, Takograf kayıtlarının "Makine Mühendisi" bilirkişi tarafından incelenerek, denetime elverişli şekilde davacının çalıştığı gün ve saatlerin tesbiti ile sadece takograf kayıtları esas alınarak fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacaklarının belirlenmesinden ibaret iken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

3- Dosya içeriğinden, davacının, 1.250,00 TL sabit tutara harcırah ilavesi neticesinde 1.550,00 TL ücretle çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak mahkemece, yemek bedelinin, harcırah tutarına dahil olup olmadığı hususu duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edilmeden, mükerrer yararlanmaya sebebiyet verecek şekilde, giydirilmiş ücretin tespiti sırasında, çıplak ücrete ayrıca yemek bedelinin ilavesi hatalı olup, kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, davalı yarına takdir edilen 1.100,00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.04.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

   Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıkayınız.


 Antalya-Avukati
      Antalya-Avukatı
Yorumlar - Yorum Yaz