• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Kesinleşmiş Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi

Kesinleşmiş Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi

 (Ceza Hukuku sayfası için Tıklayınız.)

    Hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı ertelenebilir. Para cezaları, para cezalarının ödenmemesi nedeniyle hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilen para cezaları, ehliyetin geçiçi ve sürekli geri alınması, küçüğün anne baba veya vasiye teslimi, kamu hizmetlerinden geçici veya sürekli yasaklılık veya meslek veya sanatın tatili cezalarının infazı ertelenememektedir.
 1-Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi
Hükümlünün istemiyle cezanın infazının ertelenmesi iki şekilde olabilmektedir:                          
 Hükmün İnfazına Başlanmadan İsteğe Bağlı Erteleme:
Kasten işlenen suçlarda Üç yıl ve daha az süreli hapis cezası, Taksirli suçlarda Beş yıl ve daha az süreli hapis cezalarının derhâl infazının, hükümlü veya ailesi için mahkûmiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağı anlaşılırsa, hükümlünün istemi üzerine infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.
Bu Bağlamda, İstek Üzerine Cezanın İnfazının Ertelenmesinde Dikkat Çeken Hususlar Şunlardır:
Kasten işlenen suçlarda cezanın süresi üç yıl veya daha az olmalıdır.
Taksirli işlenen suçlarda cezanın süresi beş yıl veya daha az olmalıdır.
 Ceza, hürriyeti bağlayıcı ceza olmalıdır.
Hükümlünün cezasının infazına başlanılmamış olmalıdır.
Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.
Cumhuriyet Savcısı hükümlünün talep ettiği süre ile bağlıdır.
Erteleme istemi mutlaka hükümlünün kendisi ya da vekili tarafından yapılmalıdır.
Erteleme kararı mutlaka hükümlüye tebliğ edilmelidir.
Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.
Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.
Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz.
Ertelemenin Olmayacağı Hususlar Şunlardır:
a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar,
b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar, hakkında uygulanmaz.
 2-Hapis Cezasının İnfazının Akıl Hastalığı, Diğer Bir Hastalık ve Gebelik Nedeniyle Ertelenmesi
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki Kanunun 16.maddesinde bu husus şu şekilde düzenlenmiştir.
(1Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.
(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde üçer aylık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir. İnceleme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir.
Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir.
(3) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlarhakkında geri bırakılır.Burada da infazın ertelenme süresi doğumdan itibaren altı aydır.Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, cezanın infazının ertelenme süresi iki aydır.Doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.
 3-Askerlik Nedeniyle İnfazın Geri Bırakılması 
Askerlik yükümlülüğünü yerine getiren hükümlüler hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların infazında dikkat edilecek hususlar şunlardır:
Hükümlünün askere alınmadan önce işlediği bir yıl ya da daha az hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezasından çevrilme hapis cezasına mahkum olup, bu hükümleri askerde bildirilenlerin cezalarının infazı, terhislerinin sonuna bırakılmalıdır. Eğer hükümlünün askerlik öncesi işlediği suç birden fazla ise cezalarının toplamı bir yıl veya daha az olmalıdır.


Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız.


     Antalya Avukatlar         Antalya Avukatlar

Yorumlar - Yorum Yaz