• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
 • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

İşçi Alacağı Davası Örnek Bilirkişi Raporu

 İşçi Alacağı Davası Örnek  Bilirkişi Raporu

  (Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Mesai (Çalışma) Ücreti Alacağı,Yıllık İzin Ücreti Alacağı)

       (  İş Hukuku Sayfası için Tıklayınız)
Antalya
...İş Mahkemesi
   Sayın Hâkimliğine
                                                                          Dosya No:201X/
BİLİRKİŞİ RAPORU
DAVACI           :Xxxxx   Xxxxx
VEKİLİ            :Av.YASEMİN
                         MATARACI
DAVALI           :………………….
VEKİLİ            :Av……………..
KONU            :13.00.2014 Tarihli ara karar gereğince Hazırlanan bilirkişi raporu
 
İDDİA :
Davacı 01.00.2014 tarihli dava dilekçesiyle davalıya ait işyerinde 01.00.2011 tarihinde garson olarak çalışmaya başladığını, son ücretinin 1.200TL olduğunu sözleşmesinin 18.00.2013 tarihinde davalı tarafından haksız feshedildiğini beyanla fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak Kıdem ve Tazminatlarının, Fazla Mesai Ücret Alacağı ile Yıllık Ücretli İzin Alacağının davalıdan talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA :
Davalı vekili davacının 13.00.2013 tarihinde işe gelmediğini ve devamında da işe gelmemesi üzerine 19.00.2013 tarihinde devamsızlığına ilişkin tutanak tutulduğunu 02.00.2013 tarihli ihtarname ile davacıya işten çıkartılmadığının bildirildiğini, yıllık izin hakkı bulunmadığını 2012 yılına ait yıllık izin ücretinin de 02.00.2013 tarihinde ödendiğini, işyerinde vardiye halinde çalışıldığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.

I)İNCELEME
 • Davacıya ait sigortalı hizmet cetvelinde davacının 05.00.2011-07.00.2013 tarihleri arasında Xxxx sicil numaralı iş yerinde çalıştığı tespit edilmiştir.
 • Xxxx sicil numaralı işyerinin Xxx  Xxx adına kayıtlı olduğu SGK işyeri tescil belgesinden belirlenmiştir.
 • Davacı tarafça keşide edilen 02.00.2013 tarihli 2546x yevmiye numaralı ihtarname ile davacı dava dilekçesindeki benzer iddialarını tekrarlayarak işçilik alacaklarını talep etmiştir.
 • Davalı tarafça keşide edilen 27.00.2013 tarihli 25900 yevmiye numaralı ihtarname ile davacının 12.00.2013 tarihinden itibaren herhangi bir nedenle işe gelmediğini tespit edildiği ve işe gelmemesi durumunda sözleşmesinin haklı nedenle feshedileceği bildirilmiştir.
 • 19.00.2013 tarihli tutanakta, davacının 13.00.2013 tarihinden itibaren işe gelmediği bilgisi yer almaktadır. Tutanağın ,işletme sorumlusu dışında Xxxxx Xxxx (garson) ve Xxxxx Xxxxx (garson) tarafından imzalandığı görülmüştür.
 • Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüğü tarafından düzenlenen 13.11.2013 tarihli raporda davacının 14 günlük yıllık izin ücretinin ,ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
 II)DEĞERLENDİRMELER

Davacı vekili, iş sözleşmesinin 18.00.2013 Tarihinde davalı tarafından haksız feshedildiğini beyanla fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kıdem ve ihbar tazminatlarının ve bazı işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili ise davacının 13.00.2013 tarihinde işe gelmediğini ve devamında da işe gelmemesi üzerine 19.00.2013 tarihinde devamsızlığına ilişkin tutanak tutulduğunu 02.00.2013 tarihli ihtarname ile davacıya işten çıkartılmadığının bildirildiği ileri sürülmüştür.

Somut olayda sözleşmenin hangi tarafça sona erdirildiği temel uyuşmazlık konusudur. Davalı vekili, davacının 13.00.2013 tarihinden itibaren işe gelmediğini ileri sürmüştür. Söz konusu iddia doğrultusunda düzenlenmiş olan tutanak dosyada yer almaktadır. Ancak tutanakta imzası olanlardan sadece işletme sorumlusu Xxxx Xxxx tanık olarak dinlenmiştir. İmzası bulunan diğer kişiler dinlenmemiştir. Bu noktada tutanağın içeriğinin doğrulanıp doğrulanmadığının takdiri sayın mahkemeye aittir.

Bundan başka davacının devamsızlığına yönelik ihtarname davacının işçilik alacaklarını talep ettiği ihtarnamenin davalı tarafça tebellüğ edilmesinden sonra gönderilmiştir. Ayrıca davalı tarafından keşide edilen söz konusu ihtarname, davacının devamsızlığını yaptığı iddia edildiği tarihten yaklaşık 19 gün sonra gönderilmiştir.

Özetlenen durumların hayatın olağan akışına aykırı olup olmadığının takdiri sayın mahkemeye ait olmak üzere, davacı iddiasına üstünlük tanınması durumunda davacının talep edebileceği alacaklar aşağıda hesaplanmıştır.

Kıdem:
Davacı davalıya ait işyerinde 01.00.2011 tarihinde garson olarak çalışmaya başladığını, sözleşmesinin 18.00.2013 tarihinde davalı tarafından haksız feshedildiğini iddia etmiştir.

Davacıya ait sigortalı hizmet cetvelinde davacının 05.00.2011-07.00.2013 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde çalıştığı bilgisi bulunmaktadır.

Nihai takdir ve değerlendirme hakkı Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının SGK ‘da yer aldığı şekilde 05.00.2011 tarihinde işe başladığı ve sözleşmesinin 18.00.2013 tarihinde sona erdirildiği kanaatine varılması durumunda kıdemi 2yıl, 4ay, 13 gün olarak hesaplanmıştır.

Ücret :
Davacı son ücretinin 1200TL olduğunu iddia etmiştir. Davacı tanıkları iddia doğrultusunda beyanda bulunmuşlardır. Davalı tanığı Xxxx Xxxx ise ücretin brüt 1.200 TL olduğunu ileri sürmüştür.

Toleyis’ten gönderilen emsal ücret yazısında davacının alabileceği ücretin 1.800-2.000TL arasında değişebileceği bildirilmiştir.

Antalya Lokantacılar, Aşçılar, kebapçılar ve köfteciler odasından gönderilen yazıda ise davacının ustalık belgesi olmaması halinde ücretin asgari ücret, ustalık belgesi olması durumunda %20 farklı alacağı belirtilmiştir.

Nihai takdir ve değerlendirme hakkı Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının işi, kıdemi  dikkate alınarak ve tanık beyanı yanında emsal ücret yazısıyla desteklenen iddiası doğrultusunda ücretinin 1.200TL/net,1.674,80TL/Brüt olduğu kanaatine varılmıştır.

 

III) HESAPLAMALAR

 1.  Kıdem Tazminatı    

Davacının sayın mahkeme tarafından haklı görülmesi halinde 1475 sayılı iş kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. Maddesi gereği hak kazanabileceği kıdem tazminatı miktarı aşağıdaki Şekilde hesplanmıştır.

2 yıl için 1.674,80 x 2           = 3.349,60 TL

4 ay için  1.674,80./    12  x 4 = 558,27 TL

13 gün için 1.674,80./365x 13 = 59,65 TL

BRÜT                                      =3.967,52 TL

DV                                            =    30,11 TL

NET                                        = 3.937,40 TL

   2.      İhbar Tazminatı:

Davacının Sayın Mahkeme tarafından haklı görülmesi halinde 4857 sayılı iş Kanunu’nun 17. Maddesi gereği kıdemi esas alınarak hak kazanabileceği 6 haftalık (6 Hafta*7gün =42Günlük ücreti tutarındaki ihbar tazminatı miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

1.674,84  ./30 x 42 gün   =2.344,72 TL

GV+DV                           =   369,50 TL

NET                                 =1.975,22 TL

3.      Fazla Mesai Ücret Alacağı:

Davacı vekili 05.0x.2014 tarihli dilekçesiyle müvekkilinin 12.00-24.00saatleri arasında çalıştığını iddia etmiştir.

İşçi fazla çalışma yaptığını ispat etmekle yükümlüdür. Fazla çalışmanın ispatlanması durumunda ücretin ödendiğini işveren ispatlamalıdır. Fazla çalışma yapıldığı iddiası her türlü delille ispat edilebilir. Bu konuda tanıkta dinletilebilir.

İş yerinde Eylül 2011-Kasım 2013 tarihleri arasında çalıştığını ileri süren Davacı Vekili Yasemin Mataracı vardiya sisteminin olmadığını, 12.00-24.00 saatleri arasında çalıştıklarını Mart 2012-Ekim 2013 tarihleri arasında çalıştığını ileri süren davacı tanığı Xxxx Xxxxx da aynı yönde beyanda bulunmuştur.

Davalı tanığı Xxxx Xxxx 2011 yılının ortalarından itibaren davalıya ait işyerinde çalıştığını ,11.00-23.00 saatleri arasında çalışıldığını , davacının da bu saatlerde çalışması gerektiğini ancak  sık sık erken ayrıldığını ileri sürmüştür.

Nihai takdir ve değerlendirme hakkı Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, tanık beyanları doğrultusunda davacının haftanın 6 günü 12.00-24.00 saatleri arasında günde 12 sat çalıştığı, Yargıtay kararları doğrultusunda 11 saati aşan çalışmadan 1,5 saatlik ara dinlenmenin tenzili ile günde 10,5 saat, haftada 63 saat çalıştığı, buna göre 45 saati aşan çalışma fazla çalışma teşkil edeceğinden haftada 18 saat fazla çalışma yaptığı görüşüyle hesaplama yapılmıştır.Ancak tanıkların bilebileceği dönem  esas alınarak hesaplama Temmuz 2011 itibarıyla yapılmıştır.

                  
                 Antalya İş Davası Avukatı Yasemin MataracıD
              Antalya İş,İşçi Alacağı Davası Avukatı.



       Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız 

                    Antalya Avukatları
Yorumlar - Yorum Yaz