• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Örnek Mahkeme Kararı

  Yurtdışı Boşanma  Tanıma ve  Tenfiz Davası 
Örnek  Mahkeme Kararı 

(Kararda yer alan taraflara ait kişisel bilgiler gizlenmiştir)

(Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası S. için
Tıklayınız) 

 

     

             TÜRK MİLLETİ ADINA

 

 T.C
ANTALYA

 7. AİLE MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO       : 2018/4xx Esas
KARAR NO  : 2018/5xx
HAKİM         : Rxxxx Kxxx  xxxxx
KATİP           : Mxxxx Kxxxxx 
DAVACI        : NXXX ÇXXXX –
                         395481980XX
                         24 B GASTON 
                         DEFFERRE 900XX                             
                         BELFORT/FRANSA


VEKİLİ        : Av. YASEMİN MATARACI -
                  Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulv.
                  Taburlar  Sitesi, A Blok,
                  Bina No:28, K:8, D:17,                                                               
                       Konyaaltı/ ANTALYA

 DAVALI        : Yxxxxxxx ÇXXXX -
                        456049945XX
                        3 RUE GASTON 
                        DEFERRE 900XX

                        BELFORT / FRANSA

VEKİLİ       : Av. AXXXXX-
                        Muratpaşa/ ANTALYA

DAVA        : TANIMA VE TENFİZ


DAVA TARİHİ        : 2x/0X/2018

KARAR TARİHİ      : 2X/XX/2018

KARARIN YAZILDIĞI TARİH    : 2X/0X/2018

Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde: tarafların Fransa Belfort Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının Türkiye'de Tanınmasına ve Tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap dilekçesinde davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılamanın sonunda: tarafların 1X/06/2006 tarihinde evlendikleri, 29/04/20X1 doğumlu Asya ve 09/09/200X doğum tarihli Ece isimli müşterek çocuklarının bulunduğu,  tarafların Fransa Belfort Asliye Hukuk Mahkemesinin Aile işleri dairesi dosya no 16/001X1 sayılı ilamıyla boşandıkları, müşterek çocukların velayetlerinin müşterek olarak anne ve babaya verildiği, davalı babanın her çocuk için 70 Euro nafaka ödemesine karar verildiği verilen kararın 2X/12/2017 tarihinde kesinleştiği, kararın Türk kamu düzenine aykırı olmadığı ve 5718 sayılı yasa gereği tanıma koşullarının bulunduğu anlaşıldığından davanın kabulüne ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

 HÜKÜM   :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

KARAR; Iğdır  İli Merkez İlçesi AXXXX Çxxxxx Mahallesi/Köyü Cilt no:7 Hane No:1x'de 395481XX030 T.C. Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı, İxxxx ve Fixxx'den olma 06/09/1985 doğumlu davacı NXXXX Çxxxx(önceki soyadı:AXÇİXXX) ile aynı hanede 4560499XX84  T.C. Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı, Ali ve Hxxx'dan olma 07/05/198X doğumlu davalı YXXXXXXX ÇXXXX'ın boşanmalarına ilişkin Fransa Belfort Asliye Hukuk Mahkemesinin Aile işleri dairesi dosya no 16/0XX21 nolu 29/XX/2017 tarihinde kesinleşen ilamın TANINMASINA VE TENFİZİNE,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yapılan 35,90 TL başvuru harcı, 35,90 TL peşin harç olmak üzere toplam 71,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden XXXX,XX TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Dosyada mevcut kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 2X/0X/2018

 Katip XXXXX             Hakim XXXXX

 
e-imzalıdır                       e-imzalıdır

..................................................................................................................


TÜRK MİLLETİ ADINAT.C

 ...AİLE
MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO      :2014/…Esas
KARAR NO   :2014/…Karar
HAKİM         :...
KATİP           :...

DAVACI       :...SCHAERBEEK B./BELÇİKA


VEKİLİ      :AV. YASEMİN MATARACI

                   Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulv.
                   Taburlar sit. A-Blok Bina
                    No:28,  K:8,  D:17
                           Konyaaltı/ANTALYA

DAVALI       :… Kepez/ ANTALYA

VEKİLİ        :Av.


DAVA           : TANIMA ve TENFİZ


DAVA TARİHİ
  : 02/00/2014

KARAR TARİHİ  : 19/00/2014

G.KARARINYAZILDIĞITARİH:19/00/2014

      Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

      Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde Brüksel 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin… nolu ve… Tarihli kararı ile anlaşarak boşandıklarını, kararın Türkiye’de tanınmadığını bu nedenle Türkiye’de evli olarak gözüktüklerini bildirerek kararın ülkemizde Tanınması ve Tenfizine karar verilmesini talep etmiştir.

   Davacı vekili açık yargılamada; dava dilekçesinin içeriğini tekrar edip tarafların Belçika’da boşandıklarını, kararın kesinleştiğini, davacı ile Belçika’da boşanmalarına dair Kararın Tanınmasını ve Tenfizini istediğini bildirmiştir.

   Tarafların nüfus aile kayıt tablosunun incelenmesinden; .../.../2000 tarihinde evlendikleri anlaşılmıştır.

      Dava dilekçesi, davacı vekili ve davalının yargılamadaki beyanları, dava dilekçesi ekinde sunulan Belçika Brüksel 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin .../.../2010 Tarih, ... nolu kararının tercümesi ile onanmış sureti, tarafların nüfus aile kayıt tablosu ve tüm dosya kapsamına göre, tarafların Belçika Brüksel 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin .../.../2010 Tarih ve  ... sayılı kararı ile boşandıkları,kararın kesinleştiği anlaşılmakla,tarafların boşanmalarına dair ilamın ülkemiz kamu düzenine aykırı olmadığı anlaşıldığından tarafların boşanmalarına dair ilamın Tanınması ve Tenfizine dair aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.


KARAR 
       :

Yukarıdaki açıklanan nedenlerle;

  • Davanın kabulü ile A... İli, E... İlçesi, F... Köyü mah. Cilt:..., Hane:...'de nüfusa kayıtlı, A.. ve A.ş. ‘den olma 1970 doğumlu, ... T.C kimlik Nolu davacı F... ile aynı hanede nüfusa kayıtlı O... ve D...’den olma 16/12/1975 E...  doğumlu ... T.C Kimlik Nolu Davalı D... (KIZLIK SOYADI)’nın boşanmalarına ilişkin Belçika Brüksel 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin ../../2010 Tarih ve ... sayılı kararının aynen TANINMASINA VE TENFİZİNE
  • Alınmış olan harcın yeterliliği ile hazineye irat kaydına,
  • Davacı vekili davalı yandan yargılama gideri ve vekâlet ücreti talep etmediklerini bildirdiğinden davacı yanca yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
  • Kararın kesinleşmesinden sonra gider avansından kalan kısmın davacıya iadesine.
  • Dair davacı vekili ve davalını yüzlerine karşı kararın tebliğinden  itibaren yargıtayda 15 gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.19/../201                                                                                                                                                                                                                                                             Katip                                 Hâkim 

 

         

         Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız.


  Yurtdışı Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatı Yasemin Mataracı Antalya          Yurtdışı Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatı Yasemin Mataracı Antalya


Yorumlar - Yorum Yaz