• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
 • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

>>> YURTDIŞI BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz  
     
                       
Yurtdışı  Boşanma   Tanıma ve Tenfiz Davası Kararlarının Türkiye’de Tanınması İçin Gereken Belgeler:
 • Yurtdışı Mahkemesi tarafından verilen Boşanma Kararının aslı.
 • Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve Apostille (Özel Tasdikname)
 • Yeminli tercüman tarafından Türkçe ’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti.
 • Pasaport ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 • Ayrıca Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz davası için avukata vereceğiniz Noter tasdikli veya Konsolosluktan Fotoğraflı Boşanma Vekâletnamesi


Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Örnek Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız  

(Aile ve Boşanma Hukuku Sayfası için Tıklayınız)

(Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletlerarasında geçerlidir.
(Açıklama için Tıkayınız)


Yurtdışındaki Boşanmanız Türkiye'de Kendiliğinden Nüfusa İşlenmez ! 
    Vatandaşlarımızın yurtdışındaki boşanmalarından sonra, Boşanma işleminin Tanıma ve Tenfizi  için Türkiye'de dava açılması gerektiğini çoğu zaman fark edememektedirler. 
  Yurttaşlarımız ne zaman yurdumuza dönüp resmi bir yere başvuru yaptıklarında (yeni bir evlilik halinde) o zaman hala  evli olarak göründüklerini fark etmektedirler.
   Bunun farkına varan vatandaşlarımız hemen boşanmanın  Tanıma  ve   Tenfizi  için  dava açmak istemektedirler. 
               
      Yurtdışında Yaptığım  Evliliği Konsolosluğa Bildirmedim

      Yurtdışında yaptığınız evliliği Konsolosluğa ya da Türk Nüfusuna bildirmediğiniz için yapacağınız yeni evlilikte sorun olmayacağını düşünseniz de mutlaka önce o evliliği bildirin.  Sonra bu evliliği sonlandıran. Yabancı mahkeme boşanma kararının Tanıma Tenfizi  davasını Türkiye' de açın ve tanıtın. Aksi halde yapacağınız ikinci evlilik en azından Türk makamları için geriye dönük olarak geçersiz sayılacaktır. Bu durum, şu an aklınıza gelmeyen, hesaba katılmayan sorunlara sebep olabilecektir. Bunu Örneklemek Gerekirse; Türk vatandaşından boşanan yabancılar, kendi hukukları açılarından kesinleşmiş kararlarla boşanmış olduklarından başka evlilikler yapabilmektedir. (tekrar boşanıp tekrar evlenmektedirler) ama Türkiye’deki nüfus kayıtlarına göre halen bizim vatandaşımızın eşi görünmektedirler.

      Türk vatandaşından boşanan yabancı boşanmadan sonra tekrar evlendiği eşinden olan çocuğu Türk Hukukuna göre bizim vatandaşımızın evlilik içi çocuğu gözükmektedir. Eğer bizim vatandaşımız Yurtdışı boşanma kararını Türkiye’de Tenfizi edilmeden vefat ederse taraflar Türkiye nüfusunda evli gözüktükleri için hiçbir bağı olmayan eş kendisine mirasçı olmaktadır.

       Boşanma ile ilgili karar Türk mahkemeleri tarafından tanınıncaya ve Tanıma ve Tenfiz kararı kesinleşinceye kadar evlenme hukuken hükmünü devam ettirir. Taraflar Türkiye nüfusunda evli gözükürler.

      Yurtdışı boşanma işleminin Yurdumuzda geçerli sayılması ve Nüfus kayıtlarına geçmesi için Tanıma Tenfiz davası açmak isteyen yurttaşlarımızın tarafımızdan ya da başka bir Avukat meslektaşımızdan destek alarak işlemlerini yaptırmaları yararlarına olacaktır. Tanıma Tenfiz yetkisi içeren vekâletname verilmesi halinde ise davanın açılarak takibi Avukat meslektaşlarımızca sağlanmaktadır. Bu işlemler için yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelme zorunluluğu yoktur.

TANIMA VE TENFİZ İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLEMLER  YAPILMAKTADIR.
Onay ve Apostil Nedir?  
Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge Onay sistemidir.( Örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Fransa’da tanınması) Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletlerarasında geçerlidir.     
      Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, (belgenin düzenlendiği ülkenin) başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler. 
      Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, (belge hangi ülkede düzenlendiyse Apostil o ülkede yapılır). Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.          
 Bir Apostil belgesinin bileşenleri
       Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur.

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı -apostil.jpg

Bir Apostil Belgesi Aşağıdaki  Unsurlardan Oluşur: 
Belgenin düzenlendiği ülkenin adı;
belgeyi imzalayan kişinin adı;
belgeyi imzalayan kişinin sıfatı;
belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
tasdik edildiği yer;
tasdik edildiği tarih;
apostili düzenleyen makam;
apostil numarası;
apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi;
apostili düzenleyen yetkilinin imzası.

YABANCI MAHKEME VE HAKEM KARARLARINI TANIMA VE TENFİZİ
27/11/2007 tarihinde kabul edilen ve 12.12.2007 tarihinde 26728 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, 50. ve devamı maddelerinde “yabancı kararların tanınması ve tenfizini” düzenlenmektedir.                                     
Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye'de icra olunabilmesi ancak yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan “kişisel haklarla ilgili hükümler” hakkında da tenfiz kararı istenebilir.                              
Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir. Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye'deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye'de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.                                           
Kararın tenfiz edilmesinde hukukî yararı bulunan herkes tenfiz isteminde bulunabilir. Tenfiz istemi dilekçe ile olur. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.
Tenfiz İstemli Dilekçede Aşağıdaki Hususların Yer Alması Zorunludur:
 1. Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri
 2. Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti
  3. Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu
Dilekçeye Eklenecek Belgelerle Birlikte Tenfiz Dilekçesine Aşağıdaki  Belgelerde Eklenir:
 1. Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi
 2. İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.                                      
Yetkili Mahkeme Tenfiz Kararı Verebilmek İçin Aşağıdaki Şartların Varlığını Araştırır ve Ancak Bu Şartların Varlığı Halinde Tenfiz Kararı Verebilir:
  1. Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması
 2. İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması
  3. Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması
 4. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
Karşı taraf ancak tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz
Mahkemece ilâmın kısmen veya tamamen tenfizine veya istemin reddine karar verilebilir. Bu karar yabancı mahkeme ilâmının altına yazılır ve hâkim tarafından mühürlenip imzalanır.                        
Tenfizine karar verilen yabancı ilâmlar, Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmlar gibi icra olunur. Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere tâbidir. Temyiz, yerine getirmeyi durdurur.     

Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Yabancı ilâmın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.
Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir. Ancak tanımada 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. 
Bunun yanı sıra ihtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye'de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.
Kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem kararları da tenfiz edilebilir. Yabancı hakem kararlarının tenfizi, tarafların yazılı olarak kararlaştırdıkları yer asliye mahkemesinden dilekçeyle istenir. Taraflar arasında böyle bir anlaşma olmadığı takdirde, aleyhine karar verilen tarafın Türkiye'deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu, bu da yoksa icraya konu teşkil edebilecek malların bulunduğu yer mahkemesi yetkili sayılır.
    Yabancı Bir Hakem Kararının Tenfizini İsteyen Taraf, Dilekçesine Aşağıda Yazılı Belgeleri, Karşı Tarafın Sayısı Kadar Örnekleriyle Birlikte Eklemek Zorundadır.
1. Tahkim sözleşmesi veya şartının, aslı yahut usulüne göre onanmış örneği. 
2. Hakem kararının usulen kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış v
eya taraflar için bağlayıcılık kazanmış aslı veya usulüne göre onanmış örneği. 
3. (1) ve (2) bentlerinde sayılan belgelerin tercüme edilmiş ve usulen onanmış örnekleri.
Mahkemece hakem kararlarının tenfizinde de yabancı mahkeme kararlarının tenfizinde geçerli olan tebliğ, itiraz, karar, yerine getirme ve temyiz yolu usulleri kıyas yoluyla uygulanır.
1. Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya esas sözleşmeye tahkim şartı konulmamış ise
2. Hakem kararı genel ahlâka veya kamu düzenine aykırı ise 
3. Hakem kararına konu olan uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim yoluyla çözümü mümkün değilse
 4. Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve yapılan işlemleri sonradan açıkça kabul etmemiş ise
5. Hakkında hakem kararının tenfizi istenen taraf, hakem seçiminden usulen haberdar edilmemiş yahut iddia ve savunma imkânından yoksun bırakılmış ise
6. Tahkim sözleşmesi veya şartı taraflarca tâbi kılındığı kanuna, bu konuda bir anlaşma yoksa hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna göre hükümsüz ise
7. Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul, tarafların anlaşmasına, böyle bir anlaşma yok ise hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna aykırı ise
8. Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir hususa ilişkin ise veya sözleşme veya şartın sınırlarını aşıyor ise bu kısım hakkında
9. Hakem kararı tâbi olduğu veya verildiği ülke hukuku hükümlerine vi olduğu usule göre kesinleşmemiş yahut icra kabiliyeti veya bağlayıcılık kazanmamış veya verildiği yerin yetkili mercii tarafından iptal edilmiş ise
Bu hallerden 4., 5., 6., 7., 8., 9. hallerde yazılı olan hususların ispat yükü, hakkında tenfiz istenen tarafa aitti

            Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız

      antalyaavukatlar        antalya avukatları

Yorumlar - Yorum Yaz